Verdeeldheid in Europa over nieuw GLB

Het nieuwe GLB gaat op zijn vroegst pas in 2022 in en niet in 2021 zoals de bedoeling was. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijke reden hiervan is dat op een groot aantal punten nog verdeeldheid is tussen de lidstaten.

In de Kamerbrief geeft Schouten een overzicht van de debatten die in Brussel worden gevoerd over de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Uit dat overzicht blijkt dat er nog steeds forse verschillen van mening zijn tussen de lidstaten, maar ook dat op een aantal punten vooruitgang is geboekt en de inzet van Nederland succes heeft gehad. Een korte opsomming:

  • Over het meer gelijktrekken van de directe betalingen per hectare (externe convergentie) aan boeren staan nog steeds drie opties open: niet verder gelijktrekken, volledig gelijktrekken en een tussenvariant. De inzet van Schouten is om de hectare-betalingen niet verder gelijk te trekken.
  • Veel lidstaten vinden dat het GLB-budget omhoog moet of minimaal gelijk moet blijven als aan boeren hogere eisen worden gesteld op het terrein van klimaat en milieu. Nederland is een van de landen die een daling van het GLB-budget accepteren, omdat geld nodig is voor andere doelen.
  • Nederland zet in op het oormerken van een percentage van het GLB-budget voor leefomgeving en klimaat. In het commissievoorstel gaat het hier om 30% van het budget voor de tweede pijler. Sommige lidstaten willen dat percentage verlagen, andere lidstaten waaronder Nederland willen juist meer dan 30% hiervoor uittrekken.
  • De Europese Commissie pleit voor meer ruimte in het nieuwe GLB voor innovatie en kennisuitwisseling. Lidstaten krijgen de ruimte om daar invulling aan te geven in hun Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit levert weinig discussie op tussen de lidstaten.
  • Schouten steunt het voorstel van de commissie om eco-regelingen verplicht op te nemen in het NSP. Veel lidstaten zijn daar tegen.
  • Nederland wil boeren een vergoeding geven voor doelen die verder gaan dan de Europese wetgeving. Daarvoor krijgt Schouten in de landbouwraad tot nu toe weinig steun.
  • Veel lidstaten zijn voor een vereenvoudiging van het GLB, maar de meningen zijn verdeeld over de wijze waarop dat moet gebeuren.
  • Veel lidstaten zijn voor behoud van de gekoppelde steun of pleiten voor een verruiming. De compromistekst van de Europese Commissie beperkt de gekoppelde steun tot maximaal 13% (was 10%) van de directe betalingen. Schouten meldt de Tweede Kamer dat zij inzet op een verlaging van dat percentage.
  • Over de rol van de agrarische natuurcollectieven in het nieuwe GLB meldt Schouten een succes aan de Tweede Kamer. Er is een compromis bereikt over deze collectieven. Naast hun huidige rol in het natuur- en landschapsbeheer kunnen zij in het nieuwe GLB ook een uitvoerende taak krijgen bij de eco-regelingen als een lidstaat daarvoor kiest.

Meer info: Kamerbrief over GLB onderhandelingen

Bron: www.toekomstglb.nl

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×